ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 'ਮੈਂ' ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।

ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

He whose He is killed by HIM becomes a Martyr.

Baba Narinder Singh Ji