ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਗੋਰ' (ਕਬਰ) ਹੈ । ਸਿੱਖ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰ ਸਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ,

Humbly request you to share the message with all you know on the planet!

ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਗੋਰ' (ਕਬਰ) ਹੈ । ਸਿੱਖ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰ ਸਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਗੋਰ' (ਕਬਰ) ਹੈ । ਸਿੱਖ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰ ਸਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਤੈਨੂੰ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਜਾ ਨਿਘੱਰਿਆ।

ਗੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ । ਮੈਂ ਗੋਰ ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢਕਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢਕਾਂਗੀ । ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ।

ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਥਾਵੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢਕੇਗੀ, ਤਦ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । “ਤੈਨੂੰ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾ ਨਿਘੱਰਿਆ ।”
ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਹੈ । ਮਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਹਦਾ । ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਭ ਥਾਂ ਗੁਰੂ (ਮਾਲਕ) ਰਾਖਾ ਹੈ।

गुरु की गोद

1. गुरु की गोद, गोर (कब्र) है, सिख मुर्दा है। गोर आमंत्राण देती है- ‘तैनूँ गोर निमाणी वाजाँ मारदी, घर आ जा निघरिया’ अर्थात् ‘हे सिख! गुरु की विनयशील गोद रूपी गोर तुझे पुकारती है, तेरा और घर नहीं है, यही घर है, तू आ जा।’ गोर (कब्र) कहती है कि मैं तेरे तीन काम करूँगी। मैं गोर हूँ और मुर्दे के लिए कोई और जगह नहीं। मैं तुम्हें स्थान दूँगी। दूसरा कार्य यह कि मैं तुम्हें पर्दे में ढकूँगी, लोक-परलोक के तुम्हारे पर्दे ढकूँगी। तीसरा कार्य मैं यह करूँगी कि जो कुछ भी हूँ, वहीं मैं तुम्हें बना लूँगी। मैं मिट्टी हूँ, तुम्हें भी अपने रूप-गुण में ढाल लूँगी। सिख गुरु की गोद में आ गया। बेघर को जगह मिली। यह गोद सिख के लोक-परलोक के पर्दे ढकेगी। उसे अपना रूप भी देगी। सिख गुरु रूप ही हो जायेगा।

‘तैनूँ गोर निमाणी वाजाँ मारदी, घर आ जा निघरिया।।’
2. पुत्र माँ की गोद में है। माँ परदेश चली जाती है। देस-परदेस माँ के लिए है, पुत्रा के लिए कैसा देस-परदेस; वह तो माँ की गोद में बैठा है। समय पर दूध मिल जाता है उसकी देखभाल हो जाती है। देस-परदेस तो माँ के लिए होगा। सिख ने अपने आपको इष्टदेव के सम्मुख न्यौछावर कर दिया है। गुरु की गोद में बैठा है। अब चाहे वह देस में हो या परदेस में सब स्थानों पर मालिक ही उसका रक्षक है।

Site Updates in your Inbox

The mission's privacy policy.

We respect your privacy. We do not use any third party services for ads or other purposes whatsoever.

Thank you for the Subscription ...