ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ।
Satguru also applies a Thermometer to a Sikh. He measures only one Divine Virtue, sole commodity known as Prema-True Love.

Baba Nand Singh Ji Maharaj