prev ◀

ਇਹ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ।
Sri Guru Granth Sahib is the Living, awake Sri Guru Nanak Sahib who talks.

Baba Nand Singh Ji Maharaj


next ▶