more topics |
 back to home |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 
 
prev ◀

ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ।

ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

Khalsa is one who rules over his mind.

Baba Narinder Singh Ji p$$meaning