more topics |
 back to home |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 
prev ◀

ਸਿੱਖ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੇ।
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
A sikh may become spiritually most powerful,
powerful enough even to pluck the stars from the skies,
but he remains a sikh only.

Baba Nand Singh Ji Maharaj


next ▶