more topics |
 back to home |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 
prev ◀
ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਲੈ ਲਵੇ,
ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
When the Mind is taken over by the Guru, the Soul becomes God.

Baba Narinder Singh Ji


next ▶